Diapo1

Robot palletisation

Robot de palletisation en sortie presse.

Robot palletisationRobot palletisation
Robot palletisation

Photos non contractuelles